PSD

JA slide show
คำสั่ง แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ 56
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2013 เวลา 11:44 น.

คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื่องจาก นางพัชรี  ตั้งตระกูล ได้ขอพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนะบูลย์  สัจจาอนันกุล  คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ตามเอกสารแนบ

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2013 เวลา 10:50 น.

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ณ ห้องประชม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นความร่วมมือของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วดี  อรรถธรรม เป็นผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม ร่วมมือกับ สำนักงานกองสนับสนุนการวิจัย

ภาพกิจกรรม

 
ผลงานวิจัย "สารสกัดพริก"
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2013 เวลา 10:21 น.

แถลงผลงานวิจัย “สารสกัดพริก” เพื่ออุตสาหกรรมสารเสริมอาหารในสัตว์ 

พร้อมพิธีลงนามขอใช้สิทธิ์จากผลงานวิจัย “สารสกัดพริก” ระหว่าง 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และบริษัท Gautier Agro Consult

ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556

เวลา 13.30-15.30 น.

ณ ห้อง Monet Pissarro ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์

ความสำเร็จของโครงการวิจัยดังกล่าวเกิดขึ้นได้จากการสร้างเครือข่ายนักวิจัยที่เข้มแข็งและรูปแบบการทำวิจัยแบบสหสาขา ภายใต้ความร่วมมือของนักวิจัยจาก 12 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการ เสวนาวิชา ร่วมกันมองอนาคตปาล์มน้ำมันไทย
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2013 เวลา 10:36 น.

plamศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( Center of Excellence-Oil Palm, Kasetsart University) จึงจัดประชุม เสวนาวิชาการ เพื่อการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับปาล์มน้ำมันเพื่อตอบสนองต่อโครงการการวิจัยกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ของชาติ ทางด้านการสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก

โครงการเสวนาวิชาการ The Project associates-Plam

กำหนดการเสวนาวิชาการ The Schedule associates-Plam

ใบประชาสัมพันธ์ The Public relations-Plam

รับสมัครผู้เข้ารับการสัมมนา จำนวน 150 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ที่สนใจส่งใบสมัครเข้ารับ การสัมมนามายัง ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน หรือ สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร สถาบันค้นคว้าและพัฒนระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โทรศัพท์ 02- 9427615, 089-1580834 Fax 02-9427616

หรือ โทรศัพท์ 032-817236 , 081-8682022  Fax 032-817236

E-mail address: psdupe@ku.ac.th , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


 
พิธีมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สวก. ประจำปี 2555
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2012 เวลา 13:53 น.
          มีวัตถถประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนทุนวิจัย ทั้งประภททุนวิจัยและพัฒนา ทุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และสร้างคน และทุนวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพในท้องถิ่น สกว. มีการคัดเลือกผลงานวิจัยเด่นเป็นประจำทุกปี สำหรับ ปี 2555 คณะกรรมการตัดสินผลงานเด่นที่ได้รับคัดเลือก โดยผลงานในกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา เรื่อง การพัฒนาไหนอีรี่สู่อุตสาหกรรม ของ ศ.ดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม เป็นผู้รับโล่เกียรติยศผลงานดีเด่น สกว. ประจำปี 2555 นี้ด้วย จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555 ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร ต่อ 
 


หน้า 4 จาก 5
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

วิดีโอแนะนำหน่วยงาน

-Video-
เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
You are here: Home