PSD

JA slide show
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2013 เวลา 10:50 น.

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ณ ห้องประชม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นความร่วมมือของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วดี  อรรถธรรม เป็นผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม ร่วมมือกับ สำนักงานกองสนับสนุนการวิจัย

ภาพกิจกรรม

 
ผลงานวิจัย "สารสกัดพริก"
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2013 เวลา 10:21 น.

แถลงผลงานวิจัย “สารสกัดพริก” เพื่ออุตสาหกรรมสารเสริมอาหารในสัตว์ 

พร้อมพิธีลงนามขอใช้สิทธิ์จากผลงานวิจัย “สารสกัดพริก” ระหว่าง 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และบริษัท Gautier Agro Consult

ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556

เวลา 13.30-15.30 น.

ณ ห้อง Monet Pissarro ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์

ความสำเร็จของโครงการวิจัยดังกล่าวเกิดขึ้นได้จากการสร้างเครือข่ายนักวิจัยที่เข้มแข็งและรูปแบบการทำวิจัยแบบสหสาขา ภายใต้ความร่วมมือของนักวิจัยจาก 12 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการ เสวนาวิชา ร่วมกันมองอนาคตปาล์มน้ำมันไทย
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2013 เวลา 10:36 น.

plamศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( Center of Excellence-Oil Palm, Kasetsart University) จึงจัดประชุม เสวนาวิชาการ เพื่อการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับปาล์มน้ำมันเพื่อตอบสนองต่อโครงการการวิจัยกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ของชาติ ทางด้านการสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก

โครงการเสวนาวิชาการ The Project associates-Plam

กำหนดการเสวนาวิชาการ The Schedule associates-Plam

ใบประชาสัมพันธ์ The Public relations-Plam

รับสมัครผู้เข้ารับการสัมมนา จำนวน 150 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ที่สนใจส่งใบสมัครเข้ารับ การสัมมนามายัง ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน หรือ สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร สถาบันค้นคว้าและพัฒนระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โทรศัพท์ 02- 9427615, 089-1580834 Fax 02-9427616

หรือ โทรศัพท์ 032-817236 , 081-8682022  Fax 032-817236

E-mail address: psdupe@ku.ac.th , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


 
พิธีมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สวก. ประจำปี 2555
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2012 เวลา 13:53 น.
          มีวัตถถประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนทุนวิจัย ทั้งประภททุนวิจัยและพัฒนา ทุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และสร้างคน และทุนวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพในท้องถิ่น สกว. มีการคัดเลือกผลงานวิจัยเด่นเป็นประจำทุกปี สำหรับ ปี 2555 คณะกรรมการตัดสินผลงานเด่นที่ได้รับคัดเลือก โดยผลงานในกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา เรื่อง การพัฒนาไหนอีรี่สู่อุตสาหกรรม ของ ศ.ดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม เป็นผู้รับโล่เกียรติยศผลงานดีเด่น สกว. ประจำปี 2555 นี้ด้วย จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555 ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร ต่อ 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยกำหนดเป้าหมายที่จะนำมหาวิทยาลัย ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยและก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลกในอนาคตจึงได้วางนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้ หน่วยงานต่างๆ พัฒนาสาขาวิชาการที่สนใจร่วมกันให้สามารถผนึกกำลังสร้างทีมงานวิจัยเครือข่ายการวิจัยหรือกลุ่มนักวิชาการที่เข้มแข็งจากหลายหน่วยงานร่วมกันเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการเฉพาะด้าน

อ่านเพิ่มเติม...
 


หน้า 4 จาก 5
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

วิดีโอแนะนำหน่วยงาน

-Video-
เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
You are here: Home