PSD

JA slide show
ผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2559
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 12:21 น.

  สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

logoLight_1ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทำหน้าที่ประสานงานธุรการ สนับสนุนกิจกรรมและรวบรวมผลสัมฤทธิ์ที่ความเป็นเลิศทางวิชาการฯ ได้ดำเนินงานในแต่ละปี โดยดำเนินการตามนโยบายจากมหาวิทยาลัยและรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยที่ได้วางแนวทางและเป้าประสงค์ของการก่อตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการฯ แต่ละศูนย์ รวมทั้งการดำเนินการแนวทางวิจัยพัฒนาและการบริการ ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสนับสนุนนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:29 น.

เรื่อง "KU ตามรอยพ่อ : พระบิดาแห่งการวิจัย และพัฒนาข้าวไทย"

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ควาเป็นเลิศแห่งนวัฒกรรมข้าว ภายใน ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และสถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมก. ตลอดจนคณะ และภาควิชาต่างๆ 

อ่านเพิ่มเติม...
 
อบรม "การแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์"
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2016 เวลา 10:51 น.

rice-type ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว ได้การจัดฝึกอบรมนานาชาติ

หลักสูตร  "Environmental - Friendly Rice Production for CARD Countries Sustainable for Rice Production : Good Agricultural Practices, Technology, Planning and Management "

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 ( 6 เดือนแรก)
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2016 เวลา 10:42 น.

 ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านยางพารา

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน

ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว

ศูนย์ความรู้เฉพาะทางด้านวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษา

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสบู่ดำ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อย

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่

    banner

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันปาล์มดิบ
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2016 เวลา 15:04 น.
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัด 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันปาล์มดิบ 
plam1หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ให้ความสำคัญกับพืชพลังงานทดแทน จึงจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน (Center of Excellence-oil Palm, COE) โดยมีเป้าหมายในการวิจัยเกี่ยวกับปาล์มน้ำมันที่ครบวงจร ซึ่งทางศูนย์ฯได้ทำการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับปาล์มน้ำมันในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์จากตัวน้ำมันปาล์มเอง หรือการนำ ส่วนเหลือใช้อื่นๆมาพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

หากกล่าวถึงน้ำมันปาล์มดิบแล้ว ราคาจะของน้ำมันดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับเกรดของน้ำมัน และตัวกำหนดเกรดของน้ำมันปาล์มก็คือ คุณภาพของน้ำมันปาล์มนั่นเอง โดยค่าที่ใช้ในการพิจารณาคุณภาพดังกล่าวคือ ปริมาณกรดไขมันอิสระ กรณีของน้ำมันปาล์มเกรดเอจะมีค่าปริมาณกรดไขมันอิสระไม่เกินร้อยละ 5 ส่วนในกรณีของน้ำมันปาล์มเกรดบีจะมีค่าปริมาณกรดไขมันอิสระไม่เกินร้อยละ 10 จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าคุณภาพของน้ำมันที่เปลี่ยนไปส่งผลให้ราคาของน้ำมันปาล์มเปลี่ยนไปด้วย

อนึ่ง ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของค่าดังกล่าว ทางศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันเบื้องต้นขั้น โดยค่าที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ได้แก่ การวิเคราะห์ปริมาณกรดไขมันอิสระ ค่าโดบี้ และค่าความชื้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในส่วนดังกล่าวให้แก่ผู้สนใจ ด้วยมุ่งหวังให้ผู้ที่สนใจเล่านี้สามารถนำความรู้ดังกล่าวไปปรับใช้ให้เหมาะกับลักษณะการทำงานของตนได้ 

รายละอียดเพิ่มเติม MNewsImages_13571

อ่านเพิ่มเติม...
 


หน้า 2 จาก 5
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

วิดีโอแนะนำหน่วยงาน

-Video-
เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
You are here: Home