PSD

JA slide show
อบรม "การแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์"
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2016 เวลา 10:51 น.

rice-type ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว ได้การจัดฝึกอบรมนานาชาติ

หลักสูตร  "Environmental - Friendly Rice Production for CARD Countries Sustainable for Rice Production : Good Agricultural Practices, Technology, Planning and Management "

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 ( 6 เดือนแรก)
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2016 เวลา 10:42 น.

 ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านยางพารา

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน

ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว

ศูนย์ความรู้เฉพาะทางด้านวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษา

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสบู่ดำ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อย

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่

    banner

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันปาล์มดิบ
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2016 เวลา 15:04 น.
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัด 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันปาล์มดิบ 
plam1หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ให้ความสำคัญกับพืชพลังงานทดแทน จึงจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน (Center of Excellence-oil Palm, COE) โดยมีเป้าหมายในการวิจัยเกี่ยวกับปาล์มน้ำมันที่ครบวงจร ซึ่งทางศูนย์ฯได้ทำการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับปาล์มน้ำมันในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์จากตัวน้ำมันปาล์มเอง หรือการนำ ส่วนเหลือใช้อื่นๆมาพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

หากกล่าวถึงน้ำมันปาล์มดิบแล้ว ราคาจะของน้ำมันดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับเกรดของน้ำมัน และตัวกำหนดเกรดของน้ำมันปาล์มก็คือ คุณภาพของน้ำมันปาล์มนั่นเอง โดยค่าที่ใช้ในการพิจารณาคุณภาพดังกล่าวคือ ปริมาณกรดไขมันอิสระ กรณีของน้ำมันปาล์มเกรดเอจะมีค่าปริมาณกรดไขมันอิสระไม่เกินร้อยละ 5 ส่วนในกรณีของน้ำมันปาล์มเกรดบีจะมีค่าปริมาณกรดไขมันอิสระไม่เกินร้อยละ 10 จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าคุณภาพของน้ำมันที่เปลี่ยนไปส่งผลให้ราคาของน้ำมันปาล์มเปลี่ยนไปด้วย

อนึ่ง ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของค่าดังกล่าว ทางศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันเบื้องต้นขั้น โดยค่าที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ได้แก่ การวิเคราะห์ปริมาณกรดไขมันอิสระ ค่าโดบี้ และค่าความชื้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในส่วนดังกล่าวให้แก่ผู้สนใจ ด้วยมุ่งหวังให้ผู้ที่สนใจเล่านี้สามารถนำความรู้ดังกล่าวไปปรับใช้ให้เหมาะกับลักษณะการทำงานของตนได้ 

รายละอียดเพิ่มเติม MNewsImages_13571

อ่านเพิ่มเติม...
 
การดูงานและติดตามความก้าวหน้างานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น
วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฏาคม 2014 เวลา 14:41 น.

การดูงานและติดตามความก้าวหน้างานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

การดูงานและติดตามความก้าวหน้างานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่นโดยทุน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2557 รวมระยะเวลา 10 วัน โดยมีรายละเอียดตามที่แนบ มานี้  In job lapan พร้อมภาพถ่ายในการดูงานและติดตามความกล้าหน้างานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น 

 
โครงการอบรมการผลิตและการวิเคราะห์คุณภาพไบโอดีเซลชุมชน
วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2014 เวลา 10:41 น.
โครงการอบรมการผลิตและการวิเคราะห์คุณภาพไบโอดีเซลชุมชน จัดขึ้น ณ วันที่ 2-3 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง 229 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาคมี คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.วิทยา  ปั้นสุวรรณ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีบรรยายกาศในโครงการอบรม ตามแนบมานี้
 


หน้า 2 จาก 5
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

วิดีโอแนะนำหน่วยงาน

-Video-
เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
You are here: Home