PSD

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยกำหนดเป้าหมายที่จะนำมหาวิทยาลัย ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยและก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลกในอนาคตจึงได้วางนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้ หน่วยงานต่างๆ พัฒนาสาขาวิชาการที่สนใจร่วมกันให้สามารถผนึกกำลังสร้างทีมงานวิจัยเครือข่ายการวิจัยหรือกลุ่มนักวิชาการที่เข้มแข็งจากหลายหน่วยงานร่วมกันเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการเฉพาะด้าน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีบุคลากรที่หลากหลาย และมีสาขาวิชาที่เชียวชาญเป็นจำนวนมาก การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ จึงอาจเกิดขึ้นได้หลากหลายด้าน ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการเฉพาะด้านของมหาวิทยาลัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในเชิงรุก เพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยอย่างเต็มรูปแบบ จึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้ทำหน้าที่ประสานงานและบริหารงานทางธุรการให้ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้ขับเคลื่อนต่อไปอย่างสมบูรณ์

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดตั้ง "ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ" ให้เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ประสานงานและบริหารงานทางธุรการ ให้ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

ผลคาดว่าจะได้รับ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ เฉพาะด้านที่ประกอบด้วยบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนภาพกิจของมหาวิทยาลัยในเชิงรุกเพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยอย่างเต็มรูปแบบ โดยศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านธุรการ

 
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

You are here: Home แนะนำศูนย์