PSD

ผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2559 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 02 มีนาคม 2017 เวลา 13:52 น.

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม (Center of Excellence in Silk)

การจัดประชุมวิชาการ/ร่วมจัดนิทรรศการ/การจัดฝึกอบรม ไหม

  1. คณะเจ้าหน้าที่จากสถานีวิจัยลพบุรี ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จำนวน 10 คน เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559silk1

  2. นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รองศาสตราจารย์ วิโรจน์  อิ่มพิทักษ์  คณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และรองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมคณะผู้บริหารวิทยาเขต จำนวน 30 คน เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559silk2

  3. คุณสัมฤทธิ์ วิจิตจันทร์ รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน  อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ และคณะ  จำนวน  6 คน เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

  4. เผยแพร่ความรู้ให้กับคณะนักวิชาการบริษัท ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ จำกัด  ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559

  5. จัดฝึกอบรมการเลี้ยงและผลิตไหมอีรี่อย่างถูกวิธี  ให้กับคณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนราชินี และผู้ปกครอง รวมจำนวน 25 คน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ข้อมูลเรื่องวิธีการเลี้ยงไหมจากผู้มีประสบการณ์และมีความชำนาญในการเลี้ยงไหมเป็นอย่างดี ตลอดจนได้รับข้อมูลเรื่องวิธีการเลี้ยงไหมจนครบวงจรชีวิต รวมถึงการนำผลผลิตจากรังไหมไปต่อยอดทำเป็นผลิตภัณฑ์จากโปรตีนรังไหมต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2559silk5

  6. ผศ.ดร.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติ ความสำคัญของวงจรชีวิตไหมอีรี่ และพาเยี่ยมชมโรงงานเลี้ยงไหมอีรี่ ห้องนิทรรศการที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกิดจากไหมให้กับคณะอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559

  7. ร่วมจัดนิทรรศการและออกร้านผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่ ในส่วนของตลาดนัดวิจัย KU Outlet งานเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 2 - 11 ธันวาคม 2559silk7 logo1

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 03 มีนาคม 2017 เวลา 09:37 น.
 
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

You are here: Home ศูนย์วิชาการสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม ผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2559