PSD

ผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2559 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 01 มีนาคม 2017 เวลา 14:16 น.

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านยางพารา (Center of excellence of Natural Rubber)

1.  Publication14277691781065

Proceeding ระดับชาติ

  1. ปนิพันธ์  สุนทรรักษ์, รศ.ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์, ทรงกลด  จารุสมบัติ, 2559. การพัฒนาแผ่นประกอบชนิดอัดราบจากยางพาราราผสมเยื่อกระดาษเหลือใช้เพื่อประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงสำหรับการประยุกต์ใช้ในงานอาคาร.The 7th Built Environment Research Associates Conference 2016 (BERAC 7). น.123 – 130.

  2. พิเชฐ รักษ์ดี, ดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพื้นที่หน้าสัมผัสของยางหล่อดอกสำหรับรถบรรทุก”, การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40, 20-21 ตุลาคม 2559, หาดใหญ่ สงขลา ราชอาณาจักรไทย

วารสารระดับชาติ, บทความ และอื่นๆ

  1. ชาริษา พัฒนไทยานนท์,  ธีระ  วีณิน, ทรงกลด  จารุสมบัติ. 2559. การชะล้างของเฟอร์ฟูริล แอลกอฮอล์และสารประกอบโบรอนในไม้ยางพารา. วารสารวนศาสตร์, 35 (1) : 98 – 106.

2.  Products 14277691781065

  1. ชุดแหวนยางกันซึมที่ใช้ในปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบแบบ 34 GH N-45 A1 ขนาด 155 มิลลิเมตร 

rubber1

3.  การจัดประชุมวิชาการ/ร่วมจัดนิทรรศการ/การจัดฝึกอบรม14277691781065

  1. จัดแสดงผลงานในงานงานวันคล้ายวันสถาปนา สวพ.ทบ. วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

  2. ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านยางพารา  ร่วมกับโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย : Industrial Technology Assistant Program (iTAP)  สำนักงาน ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  จัดการฝึกอบรม “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูปเบื้องต้น” ในระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2559 ณ  โรงแรมเรือรัษฎา  จังหวัดตรัง  มีจำนวนผู้เข้าร่วมฟังการอบรมประมาณ  50  คน  โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสูงขึ้น  โดยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการเชิงลึกแบบครบวงจรให้สามารถผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงขึ้น

  3. เข้าเยี่ยมชมและดูงานวิจัย จากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร   ภายใต้โครงการ “Student mobility”  ในวันที่  1  สิงหาคม  2559rubber4

  4. จัดแสดงผลงานในงานวันภูมิปัญญานักรบไทย วันที่ 24 สิงหาคม 2559rubber5

logo1

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 03 มีนาคม 2017 เวลา 09:22 น.
 
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

You are here: Home ศูนย์วิชาการสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านยางพารา ผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2559