PSD

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 ( 6 เดือนแรก) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2016 เวลา 13:56 น.

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่

bambooการจัดประชุมวิชาการ/ร่วมจัดนิทรรศการ/การจัดฝึกอบรม :

1. การให้บริการป้ายสื่อประชาสัมพันธ์และนิทรรศการแก่สมาคมไผ่ (ประเทศไทย) เพื่อใช้จัดนิทรรศการในการจัดประชุมเสวนาเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรด้านไผ่ จังหวัดหนองบัวลำภู และงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 26 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2558

bamboo1

2. การให้บริการทางด้านบุคลากร ข้อมูล สื่อ และครุภัณฑ์ของศูนย์ ฯ แก่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) หน่วยงานภายในสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อใช้ในการเตรียมจัดงานนิทรรศการเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “ไผ่ พาเพลิน” ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 (Dazzle zone) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

bamboo2

3. ร่วมจัดการประชุมวิชาการกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย (Thai Forest Ecological Research Network, T-FERN) และศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “ต้นทุนทรัพยากรทางธรรมชาติ; มูลค่า การพัฒนาและการอนุรักษ์ (Natural Capital Resources; Value, Development and Conservation)” ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2558

4. ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่ได้รับหนังสือเชิญให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุม Asean Bamboo Symposium 2016 (ABS2016) ระหว่างวันที่ 27 - 29 กันยายน 2559 ผศ.ดร. สราวุธ สังข์แก้ว (ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ) เข้าร่วมประชุมหารือ และวางแผนในการดำเนินการจัดประชุม ณ เมืองกูซิง รัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 20 - 22 มกราคม 2559

bamboo3boobuboobubamboo-161448_960_720   boobuboobubamboo-161448_960_720
boobuboobu   bamboo-161448_960_720


แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฏาคม 2016 เวลา 15:52 น.
 
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

You are here: Home ศูนย์วิชาการสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่ ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 ( 6 เดือนแรก)