PSD

คำสั่ง แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ 56 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2013 เวลา 11:44 น.

คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื่องจาก นางพัชรี  ตั้งตระกูล ได้ขอพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนะบูลย์  สัจจาอนันกุล  คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ตามเอกสารแนบ

คำสั่งแต่งตั้ง New ku frits 56
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2013 เวลา 14:07 น.
 
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

You are here: Home ศูนย์วิชาการสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร คำสั่ง แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ 56