โครงการอบรมการวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันปาล์มดิบ ปี 2560 ครั้งที่ 1 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2017 เวลา 13:30 น.

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ได้จัดโครงการอบรมการวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันปาล์มดิบ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1

 

โดยยมีจุดประสงค์เพื่อถ่ายทอดวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันปาล์มดิบตามวิธีมาตรฐานสากล แก่ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมและเพื่อเผยแพร่ โดยกำหนดจัดการอบรมใน วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 3TEM อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อถ่ายทอดหลักการและวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันปาล์ม

2. เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจสามารถวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันปาล์มเบื้องต้นได้เอง

วิธีดำเนินงาน

บรรยายหลักการ และฝึกปฎิบัติ 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวรยากร  นกแก้ว โทร. 02-562-5555 ภายใน 647531

รายละเอียดมีตามเอกสารแนบ มานี้

วิเคราะห์คุณภาพน้ำมันปาล์มดิบ1

วิเคราะห์คุณภาพน้ำมันปาล์มดิบ2

วิเคราะห์คุณภาพน้ำมันปาล์มดิบ3

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2017 เวลา 14:09 น.