PSD

ศูนย์ที่น่าสนใจ

ศูนย์ที่น่าสนใจ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์
12  23.5%
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านยางพารา
11  21.6%
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน
10  19.6%
ศูนย์ความเป็นเลิศความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษา
5  9.8%
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม
4  7.8%
ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร
3  5.9%
ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว
2  3.9%
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร
2  3.9%
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านข้าวโพด
2  3.9%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  51
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 20:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2018 เวลา 13:09 น.
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

You are here: Home ศูนย์ที่น่าสนใจ