PSD

ศูนย์ที่น่าสนใจ

ศูนย์ที่น่าสนใจ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านยางพารา
11  24.4%
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์
10  22.2%
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน
9  20%
ศูนย์ความเป็นเลิศความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษา
4  8.9%
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม
3  6.7%
ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร
2  4.4%
ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว
2  4.4%
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร
2  4.4%
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านข้าวโพด
2  4.4%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  45
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 20:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพฤหัสบดีที่ 03 สิงหาคม 2017 เวลา 19:32 น.
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

You are here: Home ศูนย์ที่น่าสนใจ