PSD

Information
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:29 น.

เรื่อง "KU ตามรอยพ่อ : พระบิดาแห่งการวิจัย และพัฒนาข้าวไทย"

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ควาเป็นเลิศแห่งนวัฒกรรมข้าว ภายใน ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และสถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมก. ตลอดจนคณะ และภาควิชาต่างๆ 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 มีนาคม 2017 เวลา 13:37 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 ( 6 เดือนแรก) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2016 เวลา 10:42 น.

 ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านยางพารา

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน

ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว

ศูนย์ความรู้เฉพาะทางด้านวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษา

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสบู่ดำ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อย

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่

    banner

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฏาคม 2016 เวลา 13:33 น.
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันปาล์มดิบ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2016 เวลา 15:04 น.
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัด 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันปาล์มดิบ 
plam1หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ให้ความสำคัญกับพืชพลังงานทดแทน จึงจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน (Center of Excellence-oil Palm, COE) โดยมีเป้าหมายในการวิจัยเกี่ยวกับปาล์มน้ำมันที่ครบวงจร ซึ่งทางศูนย์ฯได้ทำการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับปาล์มน้ำมันในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์จากตัวน้ำมันปาล์มเอง หรือการนำ ส่วนเหลือใช้อื่นๆมาพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

หากกล่าวถึงน้ำมันปาล์มดิบแล้ว ราคาจะของน้ำมันดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับเกรดของน้ำมัน และตัวกำหนดเกรดของน้ำมันปาล์มก็คือ คุณภาพของน้ำมันปาล์มนั่นเอง โดยค่าที่ใช้ในการพิจารณาคุณภาพดังกล่าวคือ ปริมาณกรดไขมันอิสระ กรณีของน้ำมันปาล์มเกรดเอจะมีค่าปริมาณกรดไขมันอิสระไม่เกินร้อยละ 5 ส่วนในกรณีของน้ำมันปาล์มเกรดบีจะมีค่าปริมาณกรดไขมันอิสระไม่เกินร้อยละ 10 จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าคุณภาพของน้ำมันที่เปลี่ยนไปส่งผลให้ราคาของน้ำมันปาล์มเปลี่ยนไปด้วย

อนึ่ง ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของค่าดังกล่าว ทางศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันเบื้องต้นขั้น โดยค่าที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ได้แก่ การวิเคราะห์ปริมาณกรดไขมันอิสระ ค่าโดบี้ และค่าความชื้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในส่วนดังกล่าวให้แก่ผู้สนใจ ด้วยมุ่งหวังให้ผู้ที่สนใจเล่านี้สามารถนำความรู้ดังกล่าวไปปรับใช้ให้เหมาะกับลักษณะการทำงานของตนได้ 

รายละอียดเพิ่มเติม MNewsImages_13571

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2016 เวลา 15:24 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
การดูงานและติดตามความก้าวหน้างานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฏาคม 2014 เวลา 14:41 น.

การดูงานและติดตามความก้าวหน้างานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

การดูงานและติดตามความก้าวหน้างานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่นโดยทุน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2557 รวมระยะเวลา 10 วัน โดยมีรายละเอียดตามที่แนบ มานี้  In job lapan พร้อมภาพถ่ายในการดูงานและติดตามความกล้าหน้างานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฏาคม 2014 เวลา 15:00 น.
 
โครงการอบรมการผลิตและวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันไบโอดีเซลชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2014 เวลา 11:11 น.

โครงการอบรมการผลิตและวิดคราะห์คุณภาพน้ำมันไบโอดีเซลชุมชน

ไบโอดีเซลเป็นพลังงานทดแทนที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยวัตถุดิบที่นำมาผลิตสามารถหาได้ตามท้องถิ่นที่มีอยู่อีกทั้งยังเป็นเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดีกว่าเชื้อเพลิงดีเซลจากฟอสซิล โดยรัฐบาลไทนโยบายส่งเสริมพลังงานทดแทน เพื่อลดภาระการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานจากทรัพยากรและวัตถุดิบที่มีอยู่ภายในประเทศ โครงการอบรมจัดขึ้น ในวันที่ 2-3 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่ 8.30-14.30 น. ณ ณ ห้อง 229 อาคารกฤษณาชุติมา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โดย : ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การรับสมัคร

ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมกรอกแบบฟอร์มการเข้าร่วมอบรมและส่ง แบบตอบรับที่เบอร์ Fax 02-562-5555 ต่อ 2119 โดยเก็บค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป 1500 บาท, นิสิต 500 บาท (รับจำนวน 20 คน) ลงทะเบียนภายในวันที่ 28 พ.ค. 57 นี้รายเอียดตามเอกสารแนบ

กำหนดการ propersal โครางการและกำหนดการ

ใบตอบรับ plam ใบตอบรับ 57


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2014 เวลา 11:34 น.
 


หน้า 2 จาก 4
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

You are here: Home ประชาสัมพันธ์