PSD

ศักยภาพและความพร้อมของโครงการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2011 เวลา 14:55 น.
  1. ความจำเป็นในการจัดตั้ง : มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของ "ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ" เฉพาะด้านของมหาวิทยาลัยที่ประกอบด้วยนักวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนภาพกิจของ จำเป็นต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบการประสานงานและบริหารงานธุรการให้กับศูนย์ความเป็นเลิศเหล่านั้น เป็นการลดภาระด้านธุรการด้วยการใช้ทรัพยาการทางการบริหารร่วมกัน และส่งเสริมให้ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการสามารถมุ่งเน้นภารกิจด้านวิชาการได้อย่างเต็มที่ จึงจำเป็นต้องจัดตั้งศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
  2. บทบาท ภาระหน้าที่ของศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ : ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เป็นหน่วยประสานงานและสนับสนุนการบริหารงานทางธุรการ ให้กับศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการต่าง ๆ ที่ประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ มากกว่า 1 หน่วยงาน
  3. โครงสร้างหน่วยงาน : เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ทำหน้าที่ประสานและบริหารงานธุรการให้กับศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการต่าง ๆ
  4. ทรัพยาการที่มีอยู่ต้องการเพิ่ม : ดังนี้ อัตรากำลัง, งบประมาณ และอาคารสถานที่

ประเด็นเสนอพิจารณา

การจัดตั้งศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เป็นหน่วยงานในสังกัด สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยไม่กำหนดสถานภาพและไม่แบ่งส่วนราชการ

http://ku-online.ku.ac.th/vdo/KU_Online_2010_10_18_512k.wmv

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 30 มีนาคม 2011 เวลา 15:33 น.
 
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

You are here: Home แนะนำศูนย์ ศักยภาพและความพร้อมของโครงการ