PSD

ผู้เชี่ยวชาญเพื่อการประสานงานและติดต่อ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2011 เวลา 14:06 น.
ลำดับที่ ชื่อ - นามสุกล เฉพาะด้าน ติดต่อ
1 ศ.ดร.ทิพย์วดี  อรรถธรรม ด้าน เทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบ

ภาคภาควิชากีฏวิทยา โทร034-281-268, 081-821-6274

อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

2 นางสุชาดา  อุชชิน ด้าน การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตทางการเกษตรฯ โทร 02-942-8600-3,086-573-8045

อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

3 ดร.จันทร์ทิพย์  ซื่อสัตย์ ด้าน เทคโนโลยีนวัตกรรมไหม

ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ โทร 02-562-5064, 081-383-0083

 อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

4 นายไชยงค์  หาราช ด้าน วิศวกรรมเกษตรด้านไหม

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กพส. โทร 034-351-397, 084-066-1615                       

 อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

5 รศ.นภาภรณ์  พรหมชนะ ด้าน การบริหารจัดการธุรกิจไหม

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ โทร 02-561-3467, 081-375-0079

 อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

6 ผศ.ดร.ขจีจรัส  ภิรมย์ธรรมศิริ ด้าน สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ โทร. 02-579-5514 สายใน 1312 ต่อ 110

 อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

วิชาคหกรรมศาสตร์ โทร. 02-579-5514 สายใน 1312 ต่อ 110

อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ผู้อำนวยการศูนย์  ศ.ดร.ทิพย์วดี  อรรถธรรม  ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

ติดต่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โทรศัพท์ : 034-281-268 ภายใน 3327 โทรสาร 034-351-886 มือถือ 081-821-6274

อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

You are here: Home ศูนย์วิชาการสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม ผู้เชี่ยวชาญเพื่อการประสานงานและติดต่อ