PSD

ผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2559 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 02 มีนาคม 2017 เวลา 14:33 น.

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อย (Center of Excellence in Sugarcane)

การจัดประชุมวิชาการ/ร่วมจัดนิทรรศการ/การจัดฝึกอบรม Sugarcane-price-high

  1. ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการขยายอ้อยพันธุ์ดีและโครงการเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบปี 2559 ของคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 4 จังหวัดสิงห์บุรี ผู้เข้าร่วมประชุม 25 คน ณ ห้องประชุมโรงงานน้ำตาลสิงห์บุรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559Sugarcane1
  2. ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการพัฒนาด้านอ้อยปี 2559 ของคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 16 จังหวัดลพบุรี เขต 17 จังหวัดสระบุรี และ เขต 23 จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559

  3. ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการพัฒนาด้านอ้อยปี 2559 ของคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 5 จังหวัดนครสวรรค์ และเขต 22 จังหวัดอุทัยธานี และตรวจติดตามโครงการเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบและแปลงขยายอ้อยพันธุ์ดี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559

  4. ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการพัฒนาด้านอ้อยปี 2559 ของคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 7 จังหวัด อุตรดิตถ์ เขต 8 จังหวัดสุโขทัย และเขต 19 จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559

  5. เข้าร่วมประชุมเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดยภายใต้โครงการ “การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาล ปี 2559” ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 และครั้งที่ 2 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 3 อาคารเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

  6. เข้าร่วมในพิธีเปิดและร่วมฟังการบรรยายในงานประชุมอ้อยโลก International Society of Sugar Cane Technologists (ISSCT) ครั้งที่ 29 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4-8 ธันวาคม 2559

  7. ดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, ผศ.ดร.จินตนา อันอาตม์งาม และผศ.ดร.นรุณ วรามิตร เข้าร่วมการประชุมหารือกับ Mr.Nicolas Viart เจ้าของและผู้ก่อตั้งมาตรฐาน Bonsucro ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559Sugarcane7

logo1

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 03 มีนาคม 2017 เวลา 09:42 น.
 
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

You are here: Home ศูนย์วิชาการสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อย ผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2559