PSD

ผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2559 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 02 มีนาคม 2017 เวลา 10:07 น.

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ (Center of Excellence in Logistics)

1.  PublicationLogistics-Management

Proceeding ระดับนานาชาติ 

 1. Keretho, S., B. Lent, S. Suchaiya and S. Naklada.  2015.  Evaluation of National e-Government Development Levels in Thailand, In The 10th International Conference on e-Business (iNCEB2015). 23 - 24 November 2015, Bangkok, Thailand.

Proceeding ระดับชาติ

 1. ธรรมรัตน์ ปิ่นสากล และ รวิพิมพ์ ฉวีสุข.  2559.  สมรรถนะของโซอุปทานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย, น. 721-729. ใน การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

 2. ชนาธินาถ ผาสุพรรณ์ และ รวิพิมพ์ ฉวีสุข.  2559.  การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคอาหารฮาลาลนำเข้าในเมืองจาร์กาตา ประเทศอินโดนีเซีย, น. 928-937. ใน การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

 3. ณัฐนรี รังสิโยภาส และ รวิพิมพ์ ฉวีสุข.  2559.ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมูทตี้ผลไม้แช่แข็งจากมูลนิธิโครงการหลวงของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร, น. 938-946.ใน การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร).  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

วารสารระดับนานาชาติ, textbook

 1. Usaborisut, P. and J. Ampanmanee.  2015.  Compaction Properties of Silty Soils in Relation to Soil Texture, Moisture Content and Organic Matter.  American Journal of Agricultural and Biological Sciences 10 (4): 178-185.

วารสารระดับชาติ, บทความ และอื่นๆ

 1. ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ และ ประเทือง อุษาบริสุทธิ์.  2559.  การวางแผนการผลิตที่เหมาะสมของโรงงานเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการผลิตอ้อย โดยใช้แบบจำลองเชิงเส้นผสมจำนวนเต็ม.  วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 26 (2): 209-221.

 2. ศักรธร บุญทวียุวัฒน์.  2559.  การออกแบบเส้นทางการขนส่งหลายรูปแบบเพื่อการส่งออกผลไม้. วิศวสารลาดกระบัง 33 (1): 78-83.

 3. ศักรธร บุญทวียุวัฒน์.  2559.  การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกใช้จักรยานเพื่อเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร.  วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 26 (2): 1-8.

2.  Products Logistics-Management

 1. โครงการ การจัดการโลจิสติกส์สีเขียวต่อธุรกิจการส่งออกอาหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหัวหน้าโครงการ ดร.พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์ 

 2.  โครงการ แบบจำลองการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมสำหรับโซ่อุปทานลองกอง หัวหน้าโครงการ อ.ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ

 3. โครงการ การประเมินความเสี่ยงในการขนส่งทางน้ำของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ อ.ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ

 4. โครงการ การพัฒนาการไหลของสารสนเทศในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อใช้ในการจัดการและบำรุงรักษา  หัวหน้าโครงการ อ.นิภาวรรณ กุลสุวรรณ

 5. โครงการ การพัฒนาระบบการตัดสินใจเชิงพื้นที่เพื่อวางแผนปรับปรุงคลองส่งน้ำชลประทานหัวหน้าโครงการ ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์

3.  การจัดประชุมวิชาการ/ร่วมจัดนิทรรศการ/การจัดฝึกอบรม/ บริการวิชาการ Logistics-Management

 1. ที่ปรึกษาโครงการการประเมินความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่นความจุของโครงข่ายทางหลวงเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าของพื้นที่ภาคตะวันออก โดยรายงานเบื้องต้น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสนั่น ศรีรุ่งโรจน์ ชั้น 3 อาคารพหลโยธิน กรมทางหลวง                                                                                                            logistics1  
  logo1

 

2.  Products :

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 03 มีนาคม 2017 เวลา 09:36 น.
 
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

You are here: Home ศูนย์วิชาการสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ ผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2559