PSD

ผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2559 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 01 มีนาคม 2017 เวลา 15:13 น.

ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว (Center of Excellence of Rice Innovation)

1.  Publication :  

Proceeding ระดับนานาชาติ ข้าวกล้องงอก

 1. Eamarjharn, A ., Theerakulkait,T., Thanachasai,S., 2016. Effect of incubation time, buffer type and concentration on gamma-aminobutyric acid (GABA) production using Khao Dawk Mali 105 rice bran. Agriculture and Natural Resources 50 (2016) 80-84

 2.  Hongsprabhas, P. and  Natchanok Meeprathom N.N., 2015. Gelation of rice bran oil using crude wax from winterizing step and surfactant as organogelators.  FSDH 2015 Conference: Food Structures, Digestion and Health. October 28-30, 2015, Wellington New Zealand. (Poster presentation)

 3.  Sukhonthara ,S., Kunwadee K., Theerakulkait,C., 2016. Inhibitory effect of rice bran extracts and its phenolic compounds on polyphenol oxidase activity and browning in potato and apple puree. Food Chemistry 190 (2016) 922–927.

วารสารระดับนานาชาติ, textbookข้าวกล้องงอก

 1. Trithavisup,K.and Charoenrein,S., 2016. Influence of Acid Treatment on Physicochemical Properties of Aged Rice Flour. International Journal of Food Properties, 19:2074–2086, 2016.

 2. Thamnarathip,P., Jangchud,K., Jangchud,A., Nitisinprasert,S., Tadakittisarn,S.,Vardhanabhuti. Extraction and characterisation of Riceberry bran protein hydrolysate using enzymatic hydrolysis. International Journal of Food Science & Technology

วารสารระดับชาติ, บทความ และอื่นๆ ข้าวกล้องงอก

 1. Waiyalert ,  A., Sreewongchai, T., Chaisan, T. and Sripichitt, P. 2015.  Mapping of Blast Disease Resistance Genes in BC2F6 Population of the Cross KDML105 × IR64. Kasetsart Journal. 49 : 327 – 334.

 2. Sawadikiat, P., Setwipattanachai, P., Chaiseri, S. and Hongsprabhas, P. 2015. Rice phytochemicals concentrated by molecular distillation process and their use as co-surfactant in water dispersion. Journal of Food Science and Technology. 52(12): 8014-8022.

 3. Chungcharoen, T., Prachayawarakorn, S., Tungtrakul, P., and Soponronnarit, S. 2015. Quality Attributes of Germinated High-Amylose and Waxy Rice in Superheated Steam and Hot Air Drying. Drying Technology. 33(7):  876-885.

 4. Murdiati., Lumdubwong, N. andKuakpetoon, D. 2015. Effects of Emulsifier on Mixing Properties and Glass Transition Temperature of Zein-Starch Doughs. Agricultural Science Journal. 46(3): 9-12.

2.  Products : 

 1. โครงการ “พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการรักษาคุณภาพความหอมของข้าวหอมมะลิมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานสู่ตลาดแบบยั่งยืน”

 2. โครงการ “การพัฒนาแยมข้าวและโยเกิร์ตผสมแยมข้าว”

3.  การจัดประชุมวิชาการ/ร่วมจัดนิทรรศการ/การจัดฝึกอบรม  :

 1. ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล บรรยาย หัวข้อคุณภาพของข้าวและความต้องการของตลาดภายในและตลาดโลก ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ การพัฒนาบุคลากรทางด้านการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลครั้งที่1/2559” (ภายใต้โครงการความร่วมมือการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวนาชลประทานให้ทนต่อน้ำท่วมฉับพลันต้านทานโรคขอบใบแห้งและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 27 – 29 มกราคม 2559rice1

 2. บรรยายพิเศษเรื่อง ข้าวในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

 3. ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะปีงบประมาณ 2559 เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นแปรรูปจากข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559

 4. บรรยายพิเศษร่วมกับกรมการข้าว เรื่องชาวนารุ่นใหม่” จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559

 5. นำเสนอผลงานโครงการ “ข้าวหอมมะลิฯ” ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559

 6. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ความเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว ณ ห้องประชุม 306 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559rice2

 7. เข้าร่วมกิจกรรมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ กรมการข้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2559

 8. เข้าร่วมการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2559

 9. ถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ชาวนายุคใหม่ ตอนที่ 62 ส่งต่อสุขภาพดีจากชาวนาถึงคนกินณ ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

 10. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับธุรกิจข้าว และผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยกระบวนการสร้างเครือข่าย (value chain networking)ณ โรงแรมเรย์ โฮเทล จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2559

 11. จัดโครงการประกวดข้าวหอมมะลิ 105 และข้าวไรซ์เบอร์รี ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559

logo1

2.  Products :  

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 03 มีนาคม 2017 เวลา 09:28 น.
 
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

You are here: Home ศูนย์วิชาการสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว ผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2559