PSD

ผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2559 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 01 มีนาคม 2017 เวลา 10:35 น.

นย์วัรรวิทยาร วิทยาลัยตร(KU-FIRST)

1. Publication : cherry

 • Proceeding ระดับนานาชาติ
 1. Asst.Prof.Dr.Warapa Mahakarnchanakul, 2016. The Contamination of Mycotoxins and Mycotoxins Producing Fungi in Glutinous Rice and some rice from the Greater Mehhong Subregion (GMS) Countries, International Science Conference Third Regional Consultative Meeting on Cooperative Research and Networking on Food Security, Food Safety and Nutritional Security in GMS. 21-22 July 2016, Quantri, Vietnam.

 2. Asst.Prof.Dr.Orachos Napasintuwong, 2016. Glutinous rice market situation in Thailand, International Science Conference Third Regional Consultative Meeting on Cooperative Research and Networking on Food Security, Food Safety and Nutritional Security in GMS. 21-22 July 2016, Quantri, Vietnam.

 3. Dr.Chuenjit Chancharoonpond, 2016. Glutinous rice and products in Upper North-Eastern Province Cluster 2, Thailand and Savannakhet City, Laos PDR: Microbiological quality International Science Conference Third Regional Consultative Meeting on Cooperative Research and Networking on Food Security, Food Safety and Nutritional Security in GMS. 21-22 July 2016, Quantri, Vietnam.

 4. Dr.Supasit Sitthaphanit, 2016. Yield Responses in Glutitous Rice to Various Soil Improvement Techniques in Saline Sandy Soil in the Northeast Thailand, International Science Conference Third Regional Consultative Meeting on Cooperative Research and Networking on Food Security, Food Safety and Nutritional Security in GMS. 21-22 July 2016, Quantri, Vietnam.

2. Products : cherry

 1. ซอสพริก MJ Hot sauce และ MJ Ginger Sambal
 2. เห็ดขอน

3.  การจัดประชุมวิชาการ/ร่วมจัดนิทรรศการ/การจัดฝึกอบรม cherry

 1. ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการร่วมกับ The Food and Fertilizer Technology Center for the Asian and Pacific Region (FFTC) หัวข้อ “Risk Management on Agrochemicals through Novel Technologies for Food Safety in Asia” วัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ วิเคราะห์สถานการณ์ การจัดการความเสี่ยงในการควบคุมและจำกัดสารเคมีทางการเกษตร และนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ อันจะนำไปสู่การลดปัญหาการใช้สารเคมีทางการเกษตร นำไปสู่ความปลอดภัยของอาหาร และส่งเสริมให้เกิดการทำวิจัยร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญในประเทศแถบเอเชียกับอาจารย์และนักวิจัย ณ สามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558ku-first1
 2. ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร เข้าร่วมจัดนิทรรศการและร่วมงาน “การสัมมนาทิศทางงานวิจัยกับการอนุญาตตาม พ.ร.บ. อาหาร” จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.มก.) บรรยายโดย คุณจิตรา เศรษฐอุดม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข และ คุณมยุรี ดิษย์เมธาโรจน์ นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารใหม่และอาหารเสริม สำหรับอาจารย์ นักวิจัยที่มีความสนใจจะดำเนินงานวิจัยให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ นำไปใช้ประโยชน์ได้ ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559ku-first2
 3. ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหารร่วมกับนิตยสารอินโนแล็บ จัดงานสัมมนา เรื่อง “การชักและเตรียมตัวอย่างอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการควบคุมและประกันคุณภาพ สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร” เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมและประกันคุณภาพในโรงงานอาหาร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการชักตัวอย่างเพื่อควบคุมและประกันคุณภาพ สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร ทั้งนี้ ผศ.ดร.วราภา  มหากาญจนกุล ได้เข้าร่วมสัมมนา และศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหารเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานดังกล่าว ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559ku-first3

 4. ผศ.ดร.นุชนาถ  มั่งคั่ง ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมและจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 5 เรื่อง “การเกษตรดิจิทอลในพลวัตของเศรษฐกิจโลก” จัดโดย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ku-first4

 5. ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมกับบริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด และนิตยสารอินโนแล็บ ได้จัดการสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยอาหารก้าวสู่ระดับนานาชาติ “ASEAN Food Safety Forum ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ Fortifying the World: How much is too much?” ในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯku-first5

 6. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน THAILAND LAB INTERNATIONAL 2016 เกี่ยวกับนวัตกรรมวิทยาการอาหาร และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เครือข่ายโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ITAP-KU) ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน พ.ศ.2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯku-first6

logo1


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 03 มีนาคม 2017 เวลา 09:23 น.
 
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

You are here: Home ศูนย์วิชาการสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร ผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2559