PSD

ผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2559 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 12:21 น.

  สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

logoLight_1ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทำหน้าที่ประสานงานธุรการ สนับสนุนกิจกรรมและรวบรวมผลสัมฤทธิ์ที่ความเป็นเลิศทางวิชาการฯ ได้ดำเนินงานในแต่ละปี โดยดำเนินการตามนโยบายจากมหาวิทยาลัยและรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยที่ได้วางแนวทางและเป้าประสงค์ของการก่อตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการฯ แต่ละศูนย์ รวมทั้งการดำเนินการแนวทางวิจัยพัฒนาและการบริการ ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสนับสนุนนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

งานธุรการและบริหาร

  1. สรุปไตรมาสการใช้จ่ายเงินของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ 11 ศูนย์ และเสนอให้พิจารณาอนุมัติการเบิกจ่าย การปรับแผนการใช้เงิน การเบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการของแต่ละศูนย์ 
  2. ประสานงานโครงการบริการวิชาการของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ เช่น การขออนุมัติเปิด – ปิด โครงการวิชาการ
    1. ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรม ของแต่ละศูนย์ผ่าน website  (www.nec.psd.ku.ac.th) และประสานงานกรณีมีผู้ติดต่อสอบถามศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการฯ แต่ละศูนย์
    2. สรุปรายงานประจำปีศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการปี พ.ศ. 2559 
    3. งานธุรการทั่วไป 

กิจกรรม

1. ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และเป็นอาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ เรื่อง “อันตรายทางเคมีในผลิตภัณฑ์อาหาร สารก่อภูมิแพ้และสารพิษจากเชื้อรา” จัดโดย บริษัท ไทย-นีโอ ไบโอเทค จำกัด เพื่อนำเสนอสถานการณ์การปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในประเทศไทยและประเทศที่สำคัญ รวมถึงการอัพเดทกฎระเบียบและข้อกำหนดที่สำคัญ ณ โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

coe1

2. ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และเป็นอาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “Mycotoxins in ASEAN Countries and Post-Harvest Control Measures” จัดโดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 14-16 มีนาคม พ.ศ. 2559

coe2

3. ผศ.ดร.วราภา  มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เข้าร่วมงานสัมมนา MEKONG FORUM 2016 เรื่อง “Sharing Responsibility for Common Prosperity” จัดโดย Mekong Institute ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559

coe3

4. ผศ.ดร.วราภา  มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ พานิสิตแลกเปลี่ยนจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เข้าศึกษาดูงานการเลี้ยงไหมอีรี่ และการต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์ของไหมอีรี่อย่างครบวงจร เพื่อเป็นทางในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากไหมอีรี่เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกรและเอกชน ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

coe4

ผลการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชการฯ

ku first 5 นย์วัรรวิทยาร วิทยาลัยตร(KU-FIRST)

rubber2 ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านยางพารา (Center of excellence of Natural Rubber)

 ปาล์ม3ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน (Center of Excellence of Oil Palm)

foto_rice1ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว (Center of Excellence of Rice Innovation)

uknow ศูนย์ความรู้เฉพาะทางด้านวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษา Center of Excellence for Unified Knowledge and Language Engineering (CoE-Uknow)

Logistics4 ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ (Center of Excellence in Logistics)

ไหม ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม (Center of Excellence in Silk)

Jatrophaaa ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสบู่ดำ (Center of Excellence for Jatropha)

42 ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อย (Center of Excellence in Sugarcane)

bamboo ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่ (Center of Excellence in Bamboos)


logo1 แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 03 มีนาคม 2017 เวลา 09:47 น.
 
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

You are here: Home ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2559