PSD

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:29 น.

เรื่อง "KU ตามรอยพ่อ : พระบิดาแห่งการวิจัย และพัฒนาข้าวไทย"

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ควาเป็นเลิศแห่งนวัฒกรรมข้าว ภายใน ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และสถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมก. ตลอดจนคณะ และภาควิชาต่างๆ 

ได้เข้าร่วมประชุมวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10:00-12:00 น. เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการ ในโครงการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เรื่อง "KU ตามรอยพ่อ : พระบิดาแห่งการวิจัย และพัฒนาข้าวไทย" กำหนดจัดงานใน วันที่ 20 เมษายน 2560 ชั้น 1 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ซึ่งนักวิจัยได้ดำเนินงานวิจัยด้านข้าวตามแนวพระราชดำริ จึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับข้าวและพัฒนาข้าวไทย เพื่อเผยแพร่สู่ผู้เกี่ยวข้องกับข้าวตลอดห่วงโซ่ อาทิเช่น นักวิชาการ นักวิจัยด้านข้าว เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผู้ประกอบการแปรรูปข้าว(เจ้าของโรงสี และอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว) ผู้ขายข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว(ระบบการตลาด) ตลอดจนผู้บริโภค ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวไทย เป็นไปตามพื้นฐานของความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความยั่งยืนตลอดไป 

ข้าว5

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 มีนาคม 2017 เวลา 13:37 น.
 
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

You are here: Home ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9