PSD

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 ( 6 เดือนแรก) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2016 เวลา 13:21 น.

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม

silkการจัดประชุมวิชาการ/ร่วมจัดนิทรรศการ/การจัดฝึกอบรม :

1. จัดงานประชุมวิชาการหม่อนไหม ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54 (ด้านหม่อนไหม) “ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”ณ อาคารศูนย์เรียนรวม (ศร.) 3 ห้อง 206 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

silk1

2. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จำนวน 6 คน เยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2559

silk2

3. ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหมได้เข่าร่วมจัดกิจกรรมออกร้านขายผลิตภัณฑ์ผ้าทอไหมอีรี่ของเกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงไหมอีรี่ ในงานตลาดคลองผดุง กรุงเกษม งานวิจัยขายได้ช่วงที่ 2 คือ ตั้งแต่วันที่ 16 – 27 มีนาคม พ.ศ. 2559 มีการประชาสัมพันธ์ถึง ลักษณะเด่นของไหมอีรี่ ประโยชน์จากไหมอีรี่ และลักษณะผ้าทอจากเส้นใยไหม  อีรี่ พร้อมกับมีการจัดร้านขายผลิตภัณฑ์ผ้าทอไหมอีรี่ของเกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงไหมอีรี่ ระหว่างวันที่ 5 – 27 มีนาคม 2559


4. ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหมได้ให้บริการองค์ความรู้และวัตถุดิบที่เกี่ยวกับไหมอีรี่ กับทุกภาคส่วนที่ต้องการนำไปใช้ประโยชน์ เช่น

  • ให้บริการข้อมูลการเลี้ยงไหมอีรี่ และการให้บริการไข่หนอน ดักแด้ รังและผีเสื้อไหมอีรี่ แก่อาจารย์ นิสิตบัณฑิตและนิสิตปริญญาตรีเพื่อใช้ในการทำวิจัย เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และเกษตรกรรวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไปศึกษาวิจัยด้านต่างๆ รวมทั้งการสร้างผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า
  •  ให้บริการแผ่นพับประชาสัมพันธ์ สมุดบันทึกการเลี้ยงและคู่มือการเลี้ยงไหมอีรี่ การผลิตรังและการเพาะไข่ไหมอีรี่ วีดีโอเรื่องการเลี้ยงไหมอีรี่ และโปสเตอร์แสดงวงจรชีวิตและความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับไหมอีรี่ รวมทั้งแผ่นพับภาษาอังกฤษเพื่อให้บริการกับผู้สนใจชาวต่างประเทศsilk4

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฏาคม 2016 เวลา 14:53 น.
 
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

You are here: Home ศูนย์วิชาการสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 ( 6 เดือนแรก)