PSD

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 ( 6 เดือนแรก) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2016 เวลา 15:45 น.

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์

Logistics4Products :

1. การพัฒนาระบบการเก็บและจัดการข้อมูล เพื่อวางแผนการผลิตในโซ่อุปทานเกษตรอินทรีย์

2. การพัฒนาระบบหนุนเสริมเพื่อยกระดับการจัดการโลจิสติกส์ของกลุ่มเกษตรกร

3. การพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลเพื่อวางแผนการเก็บเกี่ยวและจำหน่ายผลผลิตในโซ่อุปทานของเกษตรกรรม ฯลฯ

การจัดประชุมวิชาการ/ร่วมจัดนิทรรศการ/การจัดฝึกอบรม/ บริการวิชาการ :

1. ที่ปรึกษาโครงการการประเมินความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่นความจุของโครงข่ายทางหลวงเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าของพื้นที่ภาคตะวันออก โดยรายงานเบื้องต้น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสนั่น ศรีรุ่งโรจน์ ชั้น 3 อาคารพหลโยธิน กรมทางหลวง

Logistics-Management

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฏาคม 2016 เวลา 14:27 น.
 
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

You are here: Home ศูนย์วิชาการสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 ( 6 เดือนแรก)