PSD

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันปาล์มดิบ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2016 เวลา 15:04 น.
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัด 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันปาล์มดิบ 
plam1หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ให้ความสำคัญกับพืชพลังงานทดแทน จึงจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน (Center of Excellence-oil Palm, COE) โดยมีเป้าหมายในการวิจัยเกี่ยวกับปาล์มน้ำมันที่ครบวงจร ซึ่งทางศูนย์ฯได้ทำการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับปาล์มน้ำมันในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์จากตัวน้ำมันปาล์มเอง หรือการนำ ส่วนเหลือใช้อื่นๆมาพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

หากกล่าวถึงน้ำมันปาล์มดิบแล้ว ราคาจะของน้ำมันดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับเกรดของน้ำมัน และตัวกำหนดเกรดของน้ำมันปาล์มก็คือ คุณภาพของน้ำมันปาล์มนั่นเอง โดยค่าที่ใช้ในการพิจารณาคุณภาพดังกล่าวคือ ปริมาณกรดไขมันอิสระ กรณีของน้ำมันปาล์มเกรดเอจะมีค่าปริมาณกรดไขมันอิสระไม่เกินร้อยละ 5 ส่วนในกรณีของน้ำมันปาล์มเกรดบีจะมีค่าปริมาณกรดไขมันอิสระไม่เกินร้อยละ 10 จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าคุณภาพของน้ำมันที่เปลี่ยนไปส่งผลให้ราคาของน้ำมันปาล์มเปลี่ยนไปด้วย

อนึ่ง ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของค่าดังกล่าว ทางศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันเบื้องต้นขั้น โดยค่าที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ได้แก่ การวิเคราะห์ปริมาณกรดไขมันอิสระ ค่าโดบี้ และค่าความชื้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในส่วนดังกล่าวให้แก่ผู้สนใจ ด้วยมุ่งหวังให้ผู้ที่สนใจเล่านี้สามารถนำความรู้ดังกล่าวไปปรับใช้ให้เหมาะกับลักษณะการทำงานของตนได้ 

รายละอียดเพิ่มเติม MNewsImages_13571

 

ค่าสมัคร

                3,500 บาท

 วิทยากร

รศ.ดร.วิทยา  ปั้นสุวรรณ, น.ส.รยากร  นกแก้ว, น.ส.มัลลิกา  ตะพานวงศ์ , นายสรรพสิทธิ์ สุวรรณธัย, น.ส.สุรีรัตน์ งามวงศ์

 เวลา และสถานที่จัดสัมมนาวิชาการ

วันที่ 28-29 เมษายน 2558 ณ ห้อง 204 อาคารกฤษณาชุติมา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันปาล์มดิบ

แบบตอบรับ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันปาล์มดิบ  photo_ind_cpo


หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ให้ความสำคัญกับพืชพลังงานทดแทน จึงจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน (Center of Excellence-oil Palm, COE) โดยมีเป้าหมายในการวิจัยเกี่ยวกับปาล์มน้ำมันที่ครบวงจร ซึ่งทางศูนย์ฯได้ทำการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับปาล์มน้ำมันในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์จากตัวน้ำมันปาล์มเอง หรือการนำ ส่วนเหลือใช้อื่นๆมาพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

หากกล่าวถึงน้ำมันปาล์มดิบแล้ว ราคาจะของน้ำมันดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับเกรดของน้ำมัน และตัวกำหนดเกรดของน้ำมันปาล์มก็คือ คุณภาพของน้ำมันปาล์มนั่นเอง โดยค่าที่ใช้ในการพิจารณาคุณภาพดังกล่าวคือ ปริมาณกรดไขมันอิสระ กรณีของน้ำมันปาล์มเกรดเอจะมีค่าปริมาณกรดไขมันอิสระไม่เกินร้อยละ 5 ส่วนในกรณีของน้ำมันปาล์มเกรดบีจะมีค่าปริมาณกรดไขมันอิสระไม่เกินร้อยละ 10 จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าคุณภาพของน้ำมันที่เปลี่ยนไปส่งผลให้ราคาของน้ำมันปาล์มเปลี่ยนไปด้วย

อนึ่ง ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของค่าดังกล่าว ทางศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันเบื้องต้นขั้น โดยค่าที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ได้แก่ การวิเคราะห์ปริมาณกรดไขมันอิสระ ค่าโดบี้ และค่าความชื้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในส่วนดังกล่าวให้แก่ผู้สนใจ ด้วยมุ่งหวังให้ผู้ที่สนใจเล่านี้สามารถนำความรู้ดังกล่าวไปปรับใช้ให้เหมาะกับลักษณะการทำงานของตนได้ 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2016 เวลา 15:24 น.
 
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

You are here: Home ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันปาล์มดิบ