PSD

โครงการวิจัย งบประมาณ ปี 2553 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2011 เวลา 10:59 น.

โครงการวิจัยย่อยต่าง ๆ ประกอบด้วย 4 โครงการ

โครงการวิจัยย่อยที่ 1 : การพัฒนาวิธีการตรวจสอบสายพันธุ์และการจำแนกสายพันธุ์ไหม

หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.อมรรัตน์  พรหมบุญ

โครงการวิจัยย่อยที่ 2 : การพัฒนากรรมวิธีเพิ่มศักยภาพการผลิตวัตถุดิบไหม

หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.อุไรวรรณ  นิลเพ็ชร

โครงการวิจัยย่อยที่ 3 : การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไหมเพื่อการเพิ่มมูลค่า

หัวหน้าโครงการวิจัย :  นางสุชาดา  อุชชิน

โครงการวิจัยย่อยที่ 4 : การบริหารจัดการการผลิตผลิตภัณฑ์ไหมเชิงอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

  1. เพื่อศึกษากรรมวิธีที่มีประสิทธิภาพและถูกต้องแม่นยำ ในการตรวจวิเคราะห์สายพันธุ์ไหมที่เลี้ยงกันอยู่ในประเทศไทย และนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการจำแนกสายพันธุ์ไหม เพื่อตรวจหาสายพันธุ์ที่ให้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและเลี้ยงได้ปริมาณมาก สำหรับเผยแพร่ส่งเสริมและอนุรักษ์สายพันธุ์รวมทั้งเก็บรักษาเป็นแหล่งพันธุกรรมเพื่อใช้ในการศึกษาและวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์และอื่น ๆ ต่อไป1หนอนไหมอีรี่
  2. เพื่อเพิ่มศัยกภาพในการผลิตวัตถุดิบไหม ซึ่งได้แก่ ไข่ไหม ตัวหนอน ดักแด้ และรังไหม อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ โดยมุ่งเน้นสายพันธุ์ไหมที่ให้ผลผลิตดี มีคุณภาพ และเลี้ยงได้ปริมาณมากในประเทศไทย
  3. เพื่อศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไหมที่มีความหลากหลาย ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จากไหม มุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ green product ให้ตรงตามความต้องการของตลาดในปัจจุบัน
  4. เพือศึกษาห่ารูปแบบการบริหารจัดการการผลิตผลิตภัณฑ์ไหมเชิงอุตสาหกรรม สร้างเครือข่ายในการพัฒนาไหมเข้าสู่อุตสาหกรรม ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมบริหารจัดการการผลิตผลิตภัณฑ์ไหมได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่าและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ได้กรรมวิธีที่สามารถใช้ในการตรวจสอบสายพันธุ์ไหมเลี้ยงกันอยู่ในประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง เพื่อใช้เป็นแหล่งพันธุกรรมในการปรับปรุงพันธุ์ไหมและการอนุรักษ์สายพันธุ์ต่อไป
  2. เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไหมและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง นับตั้งแต่ การผลิตไข่ไหม ดักแด้ รังไหม และการผลิตเส้นใยไหม โดยเป็นกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์
  3. เพิ่มมูลค่าและความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์จากไหม ไหมโดยมุ่งเน้นกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์จากไหมที่ไม่เป็นพิษต่อสภาพแวดล้อม หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็น geen product เพื่อเพิ่มสินค้าตัวใหม่ ๆ ให้กับตลาดทางเลือก (nich market) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  4. ได้รูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์ไหมในเชิงอุตสาหกรรม เป็นรูปแบบที่ช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอสามารถนำไปใช้ เพื่อประสิทธิภาพการผลิตให้คุ้มกับการลงทุน และได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของตลาด
  5. สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทันสมัย ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มศักยภาพการผลิตไหมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการเอกชนและภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งสร้างองค์ความรู้เพื่อการเรียนการสอนในหลักสูตรด้านการเกษตรและสิ่งทอ ที่เปิดสอนในภาควิชา คณะ และสถาบันต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2011 เวลา 12:24 น.
 
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

You are here: Home ศูนย์วิชาการสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม โครงการวิจัย งบประมาณ ปี 2553